GUIDEPOLICY


ATT VARA GUIDE


Guiden är en människa i ständigt lärande, där drivkraften är möten med människor,

det egna intresset och glädjen i berättandet.


En guide visar vägen till nya upplevelser och kunskaper på ett personligt och engagerat sätt. Historiska personer och händelser blir levande, tysta fasader talar och tingen får en ny betydelse.


En auktoriserad guide har genomgått utbildning och godkänts i skriftliga och muntliga prov av en auktorisationsnämnd bestående av Gotlands Fornsal,  Gotlands Guideförening, Region Gotland med flera. Auktorisationen är en kvalitetssäkring och borgar för kunskap och kompe-tens när det gäller den egna ön.


Våra guider har grundläggande kunskaper i första hjälpen inklusive HLR (hjärt-lungräddning), samt grundläggande kunskaper i första hjälpen vid allergi, astma, epilepsi och diabetis.


Policydokument

En arbetsgrupp inom guideföreningen har tagit fram nedanstående policydokument i samarbete med turistföretagen.


Klädsel


Av klädseln skall klart framgå vem som är guide. Uppdragsgivarna har försett guiderna med västar som skall bäras, därtill försedda med namnbrickor. Övrig klädsel skall anpassas till dessa västar så att en harmonisk enhet bildas.

 

Mottagande


Guiden skall vid avtalad tidpunkt infinna sig på kajen eller annan överenskommen plats och anmäla sig för uppdragsgivarens representant. Då erhålls också bekräftelse på uppdragets omfattning och tidsram, inklusive tidpunkt för sista barkass. När barkassen lägger till skall guiden finnas på plats vid bussen.

 

Det är olämpligt att öppet stå och röka eller äta mat under väntetiden

 

Säkerhet


Guiden skall kontrollera bussen, t.ex. vid utplacerandet av kartor och broschyrer.

Guiden skall informera sig om bussens säkerhet, var första hjälpen finns, liksom plats för brandsläckare, hammare, nödutgångar; det är inte säkert att chauffören finns tillgänglig om något allvarligt skulle inträffa.

Varma dagar kan det vara bra om kylt vatten finns till försäljning. Guidens mobiltelefon skall vara driftduglig och laddad, guiden skall känna till telefonnummer till uppdragsgivare samt utväxla telefonnummer med chauffören. Guidens aktuella telefonnummer skall finnas hos uppdragsgivaren.

 

Gästerna skall informeras om svensk lag och gällande säkerhetsföreskrifter avseende säkerhetsbälten.

Guiden skall själv använda säkerhetsbälte och följa chaufförens anvisningar vad gäller säkerhet.

 

Guiden skall under hela resan ha kontroll på antalet gäster.

 

Guidningens avslutning


Normalt genomför gästerna hela den guidade turen och avlämnas vid avtalad tid på överenskommen plats, för kryssningsgäster på kaj, med ett tack och några lämpliga avskedsord. Väljer några gäster att avsluta turen i förtid, t.ex. i Almedalen, skall guiden förvissa sig om att de känner till gällande tider och att de hittar tillbaka till kajen.


Har något anmärkningsvärt eller onormalt inträffat under guidningen skall detta snarast rap­porteras till uppdragsgivaren eller dennes representant. Exempel på sådana händelser kan vara försening, överhoppat guideobjekt eller klagomål.

 

Allmänna synpunkter 


Utöver den rena objektguidningen skall en guide fylla ut transportsträckorna med för gruppen lämplig information som hör ihop med omgivningen. Man skall inte vara för detaljrik och hela tiden kunna avbryta med specifik information om ett objekt som passeras.

 

Guiden måste tänka på att Gotland inte bara består av historia utan även har en levande nutid.

Vårt samhällssociala program är ofta mycket intressant för utländska besökare. Gotlands förhållande till och ställning i Sverige måste klargöras, framförallt om besöket är gruppens enda på svensk mark.


Viktigt är att guidningen inte består av innantilläsning, annat än när ett rent citat skall föredras.

 

Vid guidning av grupper av särskild karaktär skall guiden anpassa guidningen så att gruppens särintresse tillvaratas. Detta innebär att guiden inför en sådan guidning ibland måste läsa in ett speciellt fackområde.

 

Guide som arbetar med språk annat än modersmålet skall hålla sig up-to-date om språkets utveckling

 

En guide skall undvika att ge sig i sakdebatt med en gäst, t.ex. i politiska frågor eller i tros­uppfattningsfrågor.

Acceptera en annan livssyn och försök inte att förklara eller till­rätta­lägga.

 

Guider bör tillhållas vikten av och det önskvärda i att delta i de kvällsföreläsningar som äger rum månatligen under vinterhalvåret, liksom GGF:s utflykter. Att vara guide är inte bara att lita till en gång inhämtade och redovisade kunskaper, utan även att aktivt vidmakthålla och för­djupa dessa.