Årsmöten

ÅRSMÖTET 2024


Protokoll från årsmötet med Gotlands Guideförening på Joda Bar i Visby 17 februari 2024.


 1. GGF ordförande Lotta Bogaeus öppnade mötet och hälsade de 38 närvarande medlemmarna välkomna till årsmötet.
 2. Mötesdeltagarna fann att årsmötet var stadgeenligt utlyst.
 3. Dagordningen godkändes i sin helhet utan kommentarer.
 4. Till mötesordförande valdes Siv Olofsson.
 5. Till mötessekreterare valdes Roland Almquist.
 6. Till protokolljusterare, tillika rösträknare, valdes Nils-Gunnar Smith och Barbro Grön Säflund.
 7. Verksamhetsberättelse föredrogs av sekreteraren med tillägget att även information om ”Krampmacken” gavs vid besöket hos Boge bränneri den 22 april. Under punkten Samarbeten ändras även årtalet från 2022 till 2023.
 8. Resultat- och balansräkning föredrogs av Anna-Britta von Schulman. Detta innebar en ekonomisk berättelse för 2023 och ett budgetförslag för 2024.
 9. Revisionsberättelse föredrogs av revisor Leena Olsson.
 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser.
 11. Lotta redogjorde för det stadgarna föreskriver om antalet ledamöter i styrelsen. Mötet beslutade att antalet skall vara sex ledamöter samt ordförande.
 12. Val av styrelsemedlemmar enligt valberedningens förslag, detta föredrogs av Siv Olofsson och det valdes/omvaldes sedan som följer nedan:
 13. Lotta Bogaeus som ordförande, 1 år.
 14. Som styrelseledamöter för 2 år omvaldes Anna-Britta von Schulman, Bengt Lingström och Roland Almquist. Ann Thulin, Marina Guldström, och Katarina Krusell har 1 år kvar.
 15. Leena Olsson valdes som revisor, 1 år.
 16. Carin Backlund valdes som revisorssuppleant, 1 år.
 17. Jan Luthman och Björn Lundqvist valdes till valberedning för 1 år, med Jan Luthman som sammankallande.
 18. Medlemsavgift för 2025 fastställdes till 175 kronor. Detta skedde efter diskussion och synpunkter från medlemmarna, där förslag kom på att kanske ta ut en mindre avgift av medlemmarna vid kommande arrangemang och på så vis kunna få in en slant till kassan. Styrelsen arbetar vidare på det förslaget.

 

 

 

 1. Guidearvoden för 2024 föredrogs av Anna-Britta, där det efter förhandlingar med både Gotlands Guide- och Kryssningsservice och Gotland Excursion fastställts att årets höjning blir 5 procent, vilket är en ökning med 2 procentenheter jämfört med föregående år. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet med Guidearvodena inför nästkommande år och komma med förslag.
 2. Inga motioner hade inkommit.
 3. Övriga frågor
 • Reseersättning till styrelsen inför styrelsemöten diskuterades och där årsmötet gav klartecken till att ersättning enligt Skattemyndighetens taxa för skattefri bilersättning (för år 2024, 25 kronor milen) får tas ut, för de styrelsemedlemmar som har behov av detta.
 • Peter Doolk erbjöd en suppleantplats i Medeltidsgillets styrelse till en representant från Gotlands Guideförenings, så att utökad samverkan kan ske, vilket styrelsen kommer att titta på. Han inbjöd sedan också föreningen till Hesselby järnväg, där han med glädje kommer att guida oss och berätta om järnvägens historia på Gotland. Till sist ville Peter att via Sofia Hoas, ta fram vilka små museer som finns på Gotland och där man som guide kan genomföra besök med den grupp man har med sig under guideturer.
 • Tanja Alyhr efterlyste att föreningen kunde ha träffar så att vi kan få prata mer och dryfta våra tankar och frågor och att både styrelse och medlemmar tar initiativ till detta. Styrelsen arbetar vidare på det.
 • Håkan Onsjö inbjöd sedan föreningen till att för ett rabatterat pris på 10 %, gå och se Länsteaterns uppsättning av ”Maratondansen” den 2 mars.
 • Nick Nancholas tog sedan upp den förtryckta och ibland mycket jobbiga stämning som råder i bussarna, där förarna förutsätter att de vid varje tillfälle skall få dricks.
 • 17. Siv Olofsson avslutade mötet och tackades med blommor av Lotta för ett väl genomfört årsmöte. Gösta Hagnell framförde också ett tack till styrelsen för det arbete de lägger ner. Efter mötet intogs kaffe under gemytliga förhållanden, innan Mats Ekedahl berättade kusliga historier om Skarprättare i Visby genom tiderna,

                        Sekreterare                                               Ordförande

   

                        Roland Almquist                                         Siv Olofsson

   

                        Justeras                                                     Justeras

   

                        Nils-Gunnar Smith                                       Barbro Grön Säflund


  Årsmötet 2023


  Årsmötet 2022  Bilder på styrelsemedlemmarna samt på Evert Jansson när han underhöll oss före lunchen! Bakom kameran: Agneta Gardinge.


  ÅRSMÖTET 2021

  GGFs medlemmar ställer frågor och lyssnar.

  Årsmötet den 15 februari 2020, här nedan kan du ta dig vidare för att läsa om det!


  Inbjudan>>>

  Dagordning>>>

  Protokoll>>>

  Verksamhetsberättelse>>>

  Referat>>>

  Ulf Palmenfelt visar och berättar om sägnernas lärdomar.

  Lotta, Gunilla och Sven-Åke.

  ---------------------------------------

  Gotlands Guideförenings årsmöte 2019, på Villa Manhem med teater.

  Protokoll från årsmötet se här>>>

  Bilaga 1>>>

  Bilaga 2>>>

  Bilaga 3>>> Verksamhetsberättelsen

  Referat Årsmötet med några bilder>>>


  ---------------------------------

  Gotlands Guideförenings årsmöte 2018

  Protokoll>>

  Bilaga 1>>

  Bilaga 2>>

  Referat från årsmötet>>

  ---------------------

  Årsmötet 2017

  Protokoll från årsmötet>>>

  Verksamhetsberättelse för Gotlands Guideförening 2016

  ------------------------------------

  Årsmötet 2016

  Protokoll>>>

  Verksamhetsberättelse>>>

  Referat>>>

  ----------------------------------