ÅRSMÖTE 2018

Gotlands Guideförenings årsmöte 2018

Protokoll>>

Bilaga 1>>

Bilaga 2>>

Referat från årsmötet>>

 

Kallelse till Årsmöte

 

Lördagen 17 februari håller vi årsmöte i Gotlands Guideförening.

I år är vi inbjudna att vara i försvarsmaktens temporära lokaler (”Barshage”) på Tofta skjutfält.

Från Visby/Toftarondellen ligger det 7 km söderut, på höger sida, mittemot Suderbys herrgård.

 

09.00 Samling för årsmötesförhandlingar.

11.00 Major Per Wallin, stabschef vid 18. stridsgruppen, berättar om Försvarsmakten med det nyinrättade regementet, stridsgruppens verksamhet och övningar på Gotland.

12.00 Lunch, vi bjuder på smörgåstårta.

 

På plats kommer att finnas: verksamhetsberättelse, dagordning, resultat- och balansrapporter.

 

Anmälan senast 10 februari till: lottabogaeus@yahoo.se

eller 070-75 60 179.

 

Varmt välkomna!

Styrelsen

 

Gotlands Guideförening i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

 

--------------------------------------------------------------------------------------

DAGORDNING VID ÅRSMÖTE I GOTLANDS GUIDEFÖRENING

den 17 februari 2018

 

1 Mötets öppnande

2 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

3 Godkännande av dagordning

4 Val av mötets ordförande

5 Val av mötets sekreterare

6 Val av två justerare, tillika rösträknare

7 Verksamhetsberättelse

8 Resultat- och balansräkning

9 Revisionsberättelse

10 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen avser

11 Bestämmande av antal ledamöter i styrelsen för det kommande året

12 Val

a) Ordförande, 1 år

b) 1 styrelseledamot, 2 år (nyval)

1 styrelseledamot, 1år (fyllnadsval)

2 styrelseledamöter, 2 år (omval)

c) Revisor, 1 år

d) Revisorssuppleant, 1 år

e) 2 personer till valberedningen, 1år

 

13 Fastställande av medlemsavgift för år 2018.

14 Guidearvoden för år 2018. Upphandling för 2019.

15 Inkomna motioner

16 Övriga frågor

17 Avtackning av avgående befattningshavare

18 Mötets avslutande

 

 

 

--------------------------------------------

Verksamhetsberättelse för Gotlands Guideförening 2017

Medlemmar

Var vid verksamhetsårets utgång 164 p

 

Styrelsens sammansättning

Styrelsen har under året bestått av ordförande Gunilla Lauström, vice ordförande Gunnar Bergfasth, kassör Marina Guldström, sekreterare Lotta Bogaeus, ledamöter Kathy Gow Sjöblom, Ulf Nilsson och Sven-Åke Asklander

Revisor har varit Leena Olsson och revisorssuppleant Ann-Katrin Sörensdotter Dahlskog.

Valberedningen har bestått av Jan Luthman ( sammankallande ) och Berith Sernelius-Meier.

 

Styrelsens arbete

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda styrelsemöten, årsmöte och konstituerande möte inräknat. Styrelsearbetet består av att planera och genomföra fortbildande aktiviteter för medlemmar samt att synas mer utåt vad guideföreningen gör.

 

Arvoden vid guideuppdrag för Gotland Excursion

Tidigare upphandling inför tvåårsperioden 2017 och 2018 gäller fortfarande, med en ökning på 2,4% per år.

 

Verksamhetsberättelse

Februari

Årsmöte hölls i Roma Whiskyfabrik. Föreläsning av Lars Kruthof och Per Widerström med tema ”hur uppfattas Gotlands historia av omvärlden”, Årsmötesförhandlingar, Gruppdiskussioner utifrån Kathys underlag med tema ”bemötande av besökare” ( kryssningsgäster på busstur ). Smörgåstårta till lunch innan visning av fabrikens verksamhet.

 

Mars

I samarbete med Visby stift och Sensus var Guideföreningens medlemmar inbjudna till en visning av Visby Domkyrka, Endre k:a och Hejdeby k:a. Mycket nyttig information förmedlades och kul att få se smakprov på en guidning av ”Konrad och Lortungen”.

Gotlands Guideförening anordnade en inspirationsträff i samarbete med Gotland Excursion och Gotlands Museum där inbjudna var till största delen de som gått eller gick på Guideutbildningarna. Uppskattad visning av G:la Residenset av Lars Kruthof. Eva Jonason, Lotta Bogaeus, Gunnar Bergfasth och Marina Guldström inspirerade och några följde veckan efter med på en stadsvandring där det guidades på både svenska och engelska.

 

April

Vårutflykten gick till Norrlanda socken med omnejd. Vi besökte bland annat Fornstugan och Motormuseet i Östergarn.

GGF var inbjudna till Gotlands Radion och Maries Café (Jockes kondis ) och vi var ca åtta medlemmar där och fick chansen att berätta om hur roligt det är att guida.

 

Maj

Vandring i Visby med Calle Brobäck. Vi var in i huset med målningarna , Tjärkoket på Södra murgatan och i tornet vid skolport. Avslutades med förfriskningar i Årfelts ( betongbaggarna ) trädgård på Tunnbindaregatan.

 

Juni

En uppskattad kvällsvandring med Wiveka Schwartz, där vi utgick från S:ta Gertruds ruin. På väg till hennes hem tittade vi in hos Christer Mattsson på Glasblåseriet. Slutligen bjöd Wiveka på kaffe och mer intressanta berättelser.

 

September

Höstutflykten gick söderut, med stopp i Fröjel där en glad viking vid namn Jerker Eneqvist spelade upp en teater om ett liv på vikingatiden. Sedan berättade Kathy Gow-Sjöblom om Fide kyrka och lunch intogs på Grå Gåsen med föreläsningar av Bernt ”Bison” Nilsson samt Håkan och Maria Ahlsten. På hemvägen gjorde vi ett stopp i Lye kyrka och fick även information om Sindarve hästgård.

 

Oktober

Åke G Sjöberg öppnade sitt hem för ett 30 tal medlemmar. Där fick vi kaffe och bröd, dessutom bjöd Åke på lite ädlare drycker. Han berättade historier ur sitt innehållsrika liv, och däremellan kunde vi köpa böcker.

 

November

En mycket informativ dag om att guida i våra medeltida kyrkor i Kathy Gow Sjöblom och Eva Sjöstrands regi och i samarbete med Vuxenskolan och Visby Stift.

After Work - en kväll i Bogens kvarterslokal där 12 medlemmar träffades och utbytte tankar och erfarenheter.

 

Ekonomi

Medlemsavgiften har varit 150:-. Se föreningens ekonomiska redovisning

 

Tack

Tack till Gotland Excursion, Tottes Bussar, Gotlands Museum, Visby Stift och Studieförbundet Vuxenskolan för gott samarbete.

Tack även till Hansa Event för den fina utmärkelsen till Gotlands Guideförening.

 

Övrigt

Gotlands Guideförenings styrelse har representerats vid de under årets inbjudna sammankomster till GCN (Gotlands Cruise Network).

 

Under Open Cruise Day fick vi god hjälp av tre medlemmar: Peter Bäärnhielm, Tove Nauckhoff och Külli Bergbohm att göra reklam för Guideföreningen.

 

På den till allmänheten inbjudna rekryteringsträffen från GCN, GE, Hansa Event, Gotlands Museum deltog GGF som inspiratörer.

 

Vi har under året haft ett flertal träffar med Gotland Excursion och Gotlands Museum för att främja vårt fina samarbete.

 

Rapporter från våra aktiviteter läggs upp på hemsida och på föreningens Facebooksida.

 

Medlemskap i andra föreningar

Gotlands Guideförening fortsätter att vara medlem i GCN de två kommande åren, med en medlemsavgift på 1000 kr/år (moms tillkommer).

Dessutom är GGF medlem i Botans Vänner, medlemsavgift 500 kr/år.

 

Visby 2018-01-17

Lotta Bogaeus

 

 

Copyright © All Rights Reserved