Årsmötesprotokoll

 

Gotlands Guideförenings årsmöte 2018

Protokoll>>

Bilaga 1>>

Bilaga 2>>

Referat från årsmötet>>

---------------------

Gotlands Guideförenings årsmöte 18 februari 2017 i Whiskyfabriken Roma

Inleddes med en tyst minut för de medlemmar som lämnat jordelivet. Gunilla

läste upp några fina ord om var och en.

 

1. Mötet öppnas

2. Årsmötet ansågs stadgeenligt utlyst

3. Dagordningen godkändes

4. Gunilla Lauström väljs till mötets ordförande

5. Lotta Bogaeus väljs till mötets sekreterare

6. Peter Bäärnhielm och Per-Lennart Karlsson väljs till justerare av protokollet

7. Verksamhetsberättelse

Läses och godkänns av mötet

8. Resultat och balansräkning

Redovisas och godkänns av mötet

9. Revisionsberättelsen

Jenny Nordström läser revisionsberättelsen och godkänns av mötet

10. Mötet säger ja till att styrelsen får ansvarsfrihet

11. Mötet säger ja till att styrelsen skall bestå av sex ledamöter samt en ordförande

12. a, Gunilla Lauström väljs till ordförande på ett år till 2018

b, Lotta Bogaeus väljs på två år till 2019

Kathy Gow-Sjöblom väljs på två år till 2019

Sven-Åke Asklander, ny ledamot, väljs på två år till 2019

Sven-Åke har även tackat ja till förtroendeuppdrag i Botans vänner

Marina Guldström, Ulf Nilsson och Gunnar Bergfasth sitter alla kvar ett år till 2018

 

c, Leena Olsson väljs till revisor på ett år till 2018

d, AnnKatrin Sörensdotter Dahlskog väljs till revisorssuppleant på ett år till 2018

 

e, Valberedning väljs på ett år till 2018

Jan Luthman (sammankallande) och Berith Sernelius-Meier

13. Medlemsavgiften fastställs till 150:- år 2017

14. Guidearvodet som fastställdes med en ökning på 2,4 % 2017

Nya förhandlingar kommer ske under 2017 för nästkommande två år. Medlem har skickat

skrivelse att vid guidning kombinerad med bilkörning borde arvodet vara högre. Styrelsen

började i höstas kolla upp försäkringar etc och fortsätter med det arbetet vid kommande

förhandlingar.

 

15. Inga motioner har inkommit

16. Övriga frågor

* Jenny tackas av

*Gösta Hagnell säger att han tycker vi har en mycket bra hemsida nu, att han önskar att vi

använder pengar från balanskontot att subventionera någon studieresa, t.ex till Birka,

samt att han tycker guideföreningen borde synas/medverka på Hansedagarna.

*Viveka Schwartz berättar om Botans vänner som vi är medlemmar i.

*Peter Bäärnhielm och Folke Ansén ger styrelsen beröm för gott arbete.

*Gunilla tackar styrelsen för gott arbete 2016 och avslutar mötet.

Sekreterare Ordförande Justerare Justerare

 

Lotta Bogaeus Gunilla Lauström Per-Lennart Karlsson Peter Bäärnhielm

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Verksamhetsberättelse för Gotlands Guideförening 2016

 

Medlemmar

Var vid verksamhetsårets utgång 139 personer.

 

Styrelsens sammansättning

Styrelsen har under året bestått av ordförande Gunilla Lauström, vice ordförande Gunnar Bergfasth, kassör Marina Guldström, sekreterare Lotta Bogaeus, ledamöter Kathy Gow Sjöblom, Ulf Nilsson och Margitha Hultin.

Revisor har varit Jenny Nordström och revisorssuppleant Leena Olsson.

Valberedningen har bestått av Jan Luthman ( sammankallande ) och Berith Sernelius-Meier.

 

Styrelsens arbete

Styrelsen har under året haft 12 protokollförda styrelsemöten, årsmöte och konstituerande möte inräknat. Styrelsearbetet består av att planera och genomföra fortbildande aktiviteter för medlemmar samt att synas utåt vad guideföreningen gör.

 

Arvoden

Upphandling gjordes 2015 med uppdragsgivare och gäller även 2017, med ökning på 2,4%.

 

Verksamhetsberättelse

 

Februari Årsmöte hölls på Rindi med visning. Föredrag av Consuelo Griggio om ett projekt på Campus. Lunch på Joda och därefter hölls årsmötesförhandlingarna.

 

Mars Medeltidsmänniskans kyrka, Wiveka Schwartz visade och berättade.

 

April Vårutflykt till S:t Olofsholm med Dan Carlsson, lunch Tingstäde försvarsmuseum och besök i Väskinde k:a med Evert Lindqvist.

 

Maj Föreläsning om runor i Donnerska husets hörsal med Börje Westerlund.

 

Augusti Tåg från Roma till Dalhem. Guideföreningens medlemmar sponsrades på del av biljett och fika-kostnad.

 

September Höstutflykt till Roma och alltinget med Ny Björn Gustafsson, Gotland Grönt Centrum, besök Träkumla k:a, lunch Suderbys Herrgård, rundvandring Ekobyn.

 

Oktober Föreläsning av Gun Westholm om Visborgs slott.

 

November heldag med föreläsningar av Stefan Haase, Tommy Söderlund och stadsvandring med Fredrik Blomgren.

 

Ekonomi

Medlemsavgiften har varit 150:-. Se föreningens ekonomiska redovisning.

 

Övrigt

Gotlands Guideförenings styrelse har representerats vid de under årets inbjudna sammankomster av GFB (Gotlands förenade besöksnäring) och GCN (Gotlands Cruise Network). Rapporter läggs upp på hemsida och på föreningens Facebooksida.

Ett flertal artiklar har publicerats i Gotlands Media.

Gotlands guideförening har under 2016 även erbjudit fyra stadsvandringar för ensamkommande flyktingbarn.

 

Tack

Tack från Gotlands Guideförenings medlemmar till Gotlands Guide och Kryssningsservice och till Gotland Excursion för inbjudan till avslutningsmiddag. Tack även till Tottes Bussar, Gotlands Guide och Kryssningsservice, Gotland Excursion och Studieförbundet Vuxenskolan för gott samarbete.

 

Visby 2017-01-10

Lotta Bogaeus

 

 

------------------------------------

ÅRSMÖTESESPROTOKOLL 2016

Den 20 februari på kårhuset Rindi, kl. 13.00.

§ 1 Ordförande förklarade mötet för öppnat.

 

§ 2 Beslutades att mötet var stadgeenligt utlyst.

 

§ 3 Mötet godkände dagordningen.

 

 

§ 4 Till mötets ordförande valdes sittande dvs. Gunilla Lauström.

 

 

§ 5 Till mötets sekreterare valdes sittande dvs. Katarina Källgren.

 

 

§ 6 Till justerare, tillika rösträknare, valdes Pelle Karlsson och Peter Bäärnhielm.

 

 

§ 7 Verksamhetsberättelsen föredrogs av sekr. och godkändes av mötet. Bil 1

 

 

§ 8 Resultat-och balansräkning redogjordes för av kassören och godkändes av mötet. Bil 2

 

 

§ 9 Revisionsberättelsen lästes av revisor Jenny Nordström och godkändes av mötet. Bil 3

 

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för räkenskapsåret ställdes och mötet beslutade bevilja

styrelsen ansvarsfrihet.

 

 

§ 11 Beslut togs om antalet ledamöter i styrelsen, och mötet beslutade i enlighet med

valberedningens förslag om sex ledamöter samt en ordförande.

 

§ 12 Val:

Val av ordförande på 1 år omvaldes Gunilla Lauström.

Omval på två år, Marina Guldström.

Nyval på två år, Ulf Nilsson och Gunnar Bergfasth.

Nyval av Kathy Gow- Sjöblom på 1 år, fyllnadsval för Luis Alberto Benitez och Lotta

Bogaeus, fyllnadsval på ett år för Verena Harbort.

I styrelsen ingår även Margitha Hultin.

 

Val av revisor på 1 år, omvaldes Jenny Nordström.

Val av revisorsuppleant på 1 år, omvaldes Leena Olsson.

Val av valberedning, omvaldes Jan Luthman, sammankallande samt Berith

Sernelius-Meier, båda på 1 år var.

 

§ 13 Faställande av medlemsavgift. Mötet beslutade om oförändrat dvs. 150kr.

 

§ 14 Mötet beslutar ge godkännande för 2016 och 2017 års arvoden.

 

§ 15 Förelåg inga motioner.

 

§ 16 Övriga frågor

 

Folke Ansén tackar styrelsen för året som gått.

 

Avtackning av sekreteraren Katarina Källgren.

 

 

Verksamhetsberättelse för Gotlands Guideförening 2015

 

Medlemmar

Antalet medlemmar vid verksamhetsårets utgång var 143 stycken.

 

Styrelsens sammansättning

Styrelsen har under året bestått av ordförande Gunilla Lauström, vice ordförande Luis Alberto Benitez, sekreterare Katarina Källgren, kassör Marina Guldström, ledamöter Margitha Hultin, Verena Harbort och Ulf Nilsson.

 

Revisor har varit Jenny Nordström och revisorssuppleant Leena Olsson.

 

Valberedningen har bestått av Jan Luthman (sammankallande) och Berith Sernelius-Meier.

 

Styrelsens arbete

Styrelsen har under året haft 12 styrelsemöten inräknat konstituerande möte och årsmöte. Styrelsearbetet har i huvudsak inriktats på att framarbeta och administrera vår- och höstprogrammen.

 

Arvoden

Vi har gjort förhandlingar med våra uppdragsgivare om arvoden för två år framåt. Överenskommelse om en ökning på 2.4% för 2016 och 2.4% för 2017.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

 

Under året har guideföreningen arrangerat 9 fortbildningstillfällen, om både historik och nutid, där medlemmarna har haft möjlighet att delta.

 

Årsmötet hölls i Gotlands Tingshus. Mikael Mellqvist tog emot oss och berättade mycket inspirerande om huset och lagarnas utveckling från Tingets början. Vi gick även husesyn och beundrade konsten i Tingshuset. Därpå följde lunch och årsmötesförhandlingar.

 

Studiebesök i mars månad på Puma ungdomsgård i Visby. Där fick vi en givande inblick i ungdomsverksamheten på Gotland, samt åt goda hembakta kakor till kaffet.

Vårutflykten gick till Fårö med Calle Brobäck som mycket uppskattad ciceron. Calle berättade fakta och diverse skrönor om Fårö, innan han avslutade med att bjuda hem oss alla till familjen Brobäcks egen skogsmark. Där gick vi naturstig och såg fornlämningar, och fikade i vårsolens sken.

 

Ryska kyrkan. I April lyckades vi få till ett extra studiebesök, till det som finns kvar av Ryska kyrkan, med den eminenta guiden Lars Kruthof, som levandegjorde den lilla kyrkan för oss.

 

Föreläsning i maj med Kerstin Blomberg. Kerstin har forskat om emigrationen på slutet 1800-tal och början 1900-tal, och berättade nu om några Fåröbors öden när de lämnade Fårö för Amerika (framförallt) men även till andra länder. Mycket intressant.

 

Höstutflykten gjordes i september månad, och började vid Fröjel kastal där Dan Carlsson berättade om utgrävningarna i Fröjel hamn och en hel del annat om vikingatiden. Lunchen intogs på Gumbalde i Stånga, och Wiveka Schwartz förevisade skulpturerna utanför. Vi såg på Kylverstenen (kopian), också i Stånga, och besökte Mästerbys 1361-museum.

 

I oktober gjorde vi:

 

Kvällsvandring med Gun Westholm, då vi gick ner i den medeltida källaren i Donnerska huset, såg både källare, vind och privet i Gamla Apoteket, samt avslutade med en exklusiv titt i Häggska huset. Mycket uppskattat.

 

Vi lyssnade till en fantastisk föreläsning med NyBjörn Gustafsson om Stora Karlsö, och om utgrävningarna i Ancylusgrottan Stora Förvar.

 

Avslutningsvis i november berättade Helena Andersson, ekostrateg hos Region Gotland, allt om biogas och sopsortering på Gotland. Mycket kunnig föreläsare.

 

Ekonomi

Medlemsavgiften har varit 150 kr, föreningens ekonomiska ställning redovisas i bilaga.

 

Tack

Guideföreningens medlemmar har varit inbjudna till upptaktsmöte inför säsongen och höstavslutning, arrangerade av Gotlands Guide- & Kryssningsservice och Gotland Excursion, och vi tackar speciellt för denna tradition.

Styrelsen vill också tacka Tottes Bussar, Destination Gotland, Gotlands Guide- & Kryssningsservice, Gotland Excursion och Studieförbundet Vuxenskolan för gott samarbete.

 

Visby den 15 januari 2016.

På styrelsens vägnar,

Gunilla Lauström

ordförande.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015

 

Datum 2015-02-14

Plats Gotlands Tingshus

Tid 13.30

 1. Ordförande förklarade mötet för öppnat.

 

 1. Beslutades att mötet var stadgeenligt utlyst.

 

 1. Mötet godkände dagordningen

 

 1. Till mötets ordförande valdes sittande dvs. Gunilla Lauström

 

 1. Till mötets sekreterare valdes sittande dvs. Katarina Källgren

 

 1. Till justerare, tillika rösträknare, valdes Folke Ansén och Gösta Hagnell

 

 1. Verksamhetsberättelsen föredrogs av sekr. och godkändes av mötet. Bil 1

 

 1. Resultat-och balansräkning redogjordes för av kassören och godkändes av mötet. Bil 2

 

 1. Revisionsberättelsen lästes av revisor Jenny Nordström och godkändes av mötet. Bil 3

 

 1. Frågan om ansvarsfrihet för räkenskapsåret ställdes och mötet beslutade bevilja

styrelsen ansvarsfrihet.

 

 1. Beslut togs om antalet ledamöter i styrelsen, och mötet beslutade i enlighet med

valberedningens förslag om sex ledamöter samt en ordförande.

 

 1. Val:

Val av ordförande på 1 år omvaldes Gunilla Lauström

3 styrelseledamöter på 2 år,omvaldes Margitha Hultin samt nyvaldes Verena Harbort

och Luis Alberto Benitez

Nyval av Ulf Nilsson på 1 år, fyllnadsval för Lars Bäckman

I styrelsen ingår även Marina Guldström och Katarina Källgren till 2016

Val av revisor på 1 år, omvaldes Jenny Nordström

Val av revisorsuppleant på 1 år, omvaldes Leena Olsson

Val av valberedning, omvaldes Jan Luthman,sammankallande samt Berith

Sernelius-Meier båda på 1 år var.

 

 1. Faställande av medlemsavgift. Mötet beslutade om oförändrat dvs. 150:-

 

 1. Mötet beslutar ge mandat åt styrelsen till förhandlingar för 2016 års arvoden.

 

 1. Efter en inkommen motion från medlem Annika Lindh beslutades att utse Peter

Bäärnhielm till hedersmedlem i föreningen. Se bilaga.

 

 1. Övriga frågor

Bertil Bergström och Peter Doolk informerar om Hesselby järnvägar och meddelar

att invigning av den nya sträckningen Hesselby – Roma blir den 14/5. Efter den

1/7 -15 kommer det finnas möjlighet för allmänheten att åka med tåget enligt tid-

tabell.

Fråga ställs av Siv Olofsson om föreningen kan bjudas in.

 

Information av Verena Harbort om M.Mellqvists bok om konsten i Tingshuset.

 

Information av Jan Luthman om guideutbildningen 2015.

 

Folke Ansén tackar styrelsen för året som gått.

 

 1. Avtackning av Lars Bäckman sker vid senare tillfälle.

 

Vid protokollet Justeras

 

Katarina Källgren sekr Gunilla Lauström ordf

Justeras Justeras

 

 

Folke Ansén Gösta Hagnell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved